Welkom bij LoodgietersExpert.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a) Loodgietersexpert.nl: de rechtspersoon die deze algemene voorwaarden hanteert en zich bezighoudt met loodgieterswerkzaamheden. b) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Loodgietersexpert.nl een opdracht verstrekt tot het verrichten van loodgieterswerkzaamheden. c) Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Loodgietersexpert.nl en de Opdrachtgever, inclusief eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop. d) Werkzaamheden: alle door Loodgietersexpert.nl ten behoeve van de Opdrachtgever uit te voeren loodgieterswerkzaamheden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en uitvoering van werkzaamheden door Loodgietersexpert.nl.

Artikel 3 – Offertes en Aanbiedingen 3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Loodgietersexpert.nl zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3.2. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering van Werkzaamheden 4.1. Loodgietersexpert.nl zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende vaktechnische normen. 4.2. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende toegang tot de plaats waar de

4.2. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende toegang tot de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en voor de beschikbaarheid van alle benodigde faciliteiten zoals water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5 – Betaling 5.1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen [aantal dagen] dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 5.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. 5.3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Loodgietersexpert.nl moet maken ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 6.1. Loodgietersexpert.nl is slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Loodgietersexpert.nl wordt gedekt. 6.2. Loodgietersexpert.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, of schade als gevolg van aanspraken van derden.

Artikel 7 – Overmacht 7.1. In geval van overmacht is Loodgietersexpert.nl gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij gehouden is tot schadevergoeding. 7.2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid buiten de wil en invloed van Loodgietersexpert.nl, waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd.

Artikel 8 – Geschillen 8.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Loodgietersexpert.nl partij is, is het Nederlands recht van toepassing. 8.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Loodgietersexpert.nl is gevestigd.

Artikel 9 – Wijzigingen 9.1. Loodgietersexpert.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten.

Aldus vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Loodgietersexpert.nl